Zapisy

Zapisy 2021-08-05T17:51:50-04:00


W czwartek 19. sierpnia w godzinach od 6pm do 9pm będzie można dokonać rejestracji osobiście w budynku szkolnym.

Dodatkowo rejestracja drogą pocztową jest wciąż aktualna. Poniższe formularze można wysłać pocztą do 15 sierpnia (liczy się data stempla pocztowego). Prosimy o przysłanie jednej karty płatności na rodzinę, plus po jednym formularzu rejestracyjnym na każdego ucznia, oraz opłaty (osobnymi czekami): kaucję, bilet na zabawę, i minimum 50% czesnego. Adres to:

Akademia Jana Pawla II
P.O. Box 3193
South Amboy, NJ 08879

Formularze wysłane po 15 sierpnia nie zostaną przyjęte.

Formularz Rejestracyjny

Karta Płatności

Opłaty:
Przedszkole i zerówka – $475
Klasy 1-11 – $400
Opłata za bilet na zabawę – $50 (rodziny, które dokonały opłaty w roku szkolnym 2020/21 nie muszą uiszczać tej opłaty – zostaje ona przeniesiona na przyszły rok szkolny)
Kaucja za trzy dyżury – $125


On Thursday, August 19th from 6pm to 9pm in-person registration will take place in the school building.

In addition, mail-in registration is still in effect. The forms linked below can be mailed until August 15th (envelope must be postmarked by then). Please send one payment form per family along with one registration form per student, as well as the following fees using separate checks: work bond, fundraiser party ticket, and at least 50% of total tuition. The address is:

Akademia Jana Pawla II
P.O. Box 3193
South Amboy, NJ 08879

Envelopes postmarked after August 15th will not be accepted.

Registration Form

Payment Form

Fees:
Pre-K and Kindergarten – $475
Grades 1-11 – $400
Fundraiser party ticket – $50 (families who paid this fee in the 2020/21 school year don’t have to pay it – it will be transferred to the next school year)
Work bond for volunteering for three full school days – $125